fbpx
 • රු1,890.00
 • රු4,990.00
 • රු490.00
 • රු890.00
 • රු590.00
 • රු690.00
 • රු990.00
 • Finch Basil Leaves 20g

  Pack Size – 20g

  රු290.00
 • රු390.00
 • රු890.00
 • රු2,890.00
 • රු690.00
 • රු290.00
 • රු990.00

  Finch Brazil Nuts 75g

  රු990.00
 • රු190.00
 • රු1,190.00
 • රු890.00
 • රු490.00
 • රු590.00
 • රු2,990.00
 • රු590.00
 • රු2,690.00
 • රු690.00
 • රු2,690.00
 • රු790.00
 • රු690.00
 • රු690.00
 • රු690.00
 • රු1,290.00
 • Finch Cinnamon Powder 35g

  Pack Size – 35g

  රු190.00
 • Finch Cloves Powder 50g

  Pack Size – 50g

  රු490.00
 • රු290.00
 • රු390.00
 • රු390.00
 • රු1,290.00
 • රු2,190.00
 • රු690.00
 • රු490.00
 • රු490.00
 • රු490.00
 • රු490.00
 • රු690.00
 • රු490.00
 • රු490.00
 • රු290.00
 • රු190.00
 • රු590.00
 • Finch Garlic Powder 50g

  Pack Size – 50g

  රු490.00
 • Finch Ginger Powder 50g

  Pack Size – 50g

  රු490.00
 • රු290.00

Main Menu